VEDTEKTER

Vedtekter for Vestre Moland og Lillesand Historielag
Vedtatt på årsmøte 31.03.1987 – Endringer vedtatt på årsmøtet 04.04.2018, 25.03.2021 og 31.03.2022

§ 1. Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for tidligere Vestre Moland og Lillesand kommuners historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2. Virksomhet: For å nå formålet kan laget i samarbeid med aktuelle kommunale organer, andre historielag eller andre aktuelle foreninger
• arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse
• arbeide for at det kan bli utgitt by-historie og ellers utgi årsskrift, medlemsblad eller andre historiske skrifter
• arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§ 3. Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og fellesrådet for historielagene i fylket.

§ 4. Medlemmer av laget er
a. års-medlemmer som betaler den årlige kontingent innen fastsatt frist.
b. æresmedlemmer etter § 10.
c. Opphør medlemskap ved manglende kontingentbetaling: Medlemskap kan opphøre ved manglende kontingentbetaling. Etter purringer om innbetaling varsles medlemmet om at medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke innbetales innen 2 uker.

§ 5. Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.
Årsmøtet velger
a. Leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annethvert år.
b. 3 varamedlemmer for 1 år
c. 1 revisor for 2 år
d. Valgnemnd på 3 medlemmer. Det velges 1 medlem hvert år som sitter i 3 år. Tredje året er vedkommende leder.
Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer.

Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.
Styret velger redaktør og 2 redaksjonsmedlemmer for årsskriftet for 2 år ad gangen.

Styret velger web-redaksjon på 3 medlemmer. Web-leder velges for 2 år. Redaksjonen har det redaksjonelle ansvar og rapporterer til styret.

Arkivar utpekes av styret.

§ 6. Styret fører protokoll fra styremøter, lagsmøter og årsmøter.

§ 7. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet for godkjenning i revidert stand.

§ 8. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet skal behandle:
o Godkjenning av innkalling og saksliste
o Valg av møteleder og referent
o Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen fra møtet
o Årsmelding
o Revidert regnskap
o Valg
o Kontingentfastsettelse for kommende år
o Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste året, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallinga.

§ 10. Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 11. Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 12. Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Lillesand kommune.

 

Neste arrangement

Ingen arrangement funnet!